Obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a určujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov súvisiace s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienkysú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravenétýmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnýmiustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú. Predávajúci je oprávnenýpriebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneďpo svojom zverejnení.

Údaje spoločnosti:
BEFARE 1 s.r.o.
 
Fakturačná adresa: Vietnamská 44, 821 04 Bratislava
Prevádzka a poštová adresa: Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava

IČO: 47 945 940
IČ DPH/DIČ: SK2024147983
Bankové spojenie: Tatra banka
č.ú: 2944460476/1100

tel.: 02 / 53 63 31 67
e-mail: befare(at)befare.sk

Kúpna zmluva
Kúpna zmluva určuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Platobné podmienky
Úhrada
Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Objednávka
Tovar je možné objednať:

·       prostredníctvom www stránky predávajúceho www.befare.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.

·       e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho podľa informácií uverejnených na www stránkach predávajúceho alebo na adrese : befare(at)befare.sk
·       poštou
Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie:
·       referenčné číslo objednávky kupujúceho
·       kontaktnú osobu/firmu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu (definované pri registrácii)
·       objednaný tovar s kódmi tovaru a počtom kusov
·       spôsob dodania a adresu dodania
·       spôsob platby
 
Dopravné náklady
 
 
Faktúra do 50,- € bez DPH        
- do 20 kg
6,0 €
+ 4,0 € - manipulačný poplatok
- za každých ďalších 20 kg 4,0 €
   
Faktúra do 500,- € bez DPH
- do 20 kg 4,5 €
- za každých ďalších 20 kg 4,0 €
   
Faktúra nad 500,-€ bez DPH
- do 20 kg 3,0 €
- za každých ďalších 20 kg 2,5 €
   
Dobierka
- do hodnoty 600,-€ bez DPH 2,0 €
- za každých ďalších 600,-€ bez DPH 2,0 €
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletná objednávka
Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je možné objednávku definovať ako kompletnú. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom možstve.

Overenie objednávky
Na základe riadnej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Spôsob platby
Spôsoby platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky:
- priama platba hotovosťou v prevádzke spoločnosti BEFARE 1 s.r.o.
- dobierkou – platba hotovosťou pri preberaní tovaru
- bankovým prevodom na účet predávajúceho

Doklady
 
Faktúra (dodací list)
Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Faktúra zároveň tvorí dodací list.


Dobropis
- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar.
- Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.

Telefonické informácie
Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho.

Reklamné oznámenia kupujúcemu
Predávajúci je oprávnený zaslať na s voje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie nevyžiadanej reklamy, resp. reklamy, ktorá vedie k výdajom kupujúceho alebo ho obťažuje.

Postup pri nákupe tovaru

Objednávka
Jedným z postupov definovaných v objednávke kupujúci objedná tovar u predávajúceho.

Spracovanie objednávky
Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 14:00 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

Potvrdenie objednávky
Predávajúci na základe požiadaviek kupujúceho objednávku spracuje a následne potvrdí. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu nastáva až okamihom potvrdenia objednávky.

Zrušenie objednávky
V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j. faxom, poštou alebo e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na penále až do výšky 25 % z finančného objemu objednávky v prípade, ak k zrušeniu dôjde neskôr než do konca pracovnej doby v deň objednania.

Dodanie tovaru a prepravné
Tovar bude doručený – dodaný kupujúcemu na základe špecifikácie objednávky, jej potvrdenia a splnenia stanovených podmienok v zmysle potvrdených požiadaviek kupujúceho
osobne alebo kuriérskou spoločnosťou
Doprava tovaru je hradená v zmysle platného cenníka predávajúceho v závislosti od objemu a váhy prepravovaného tovaru

Dopyt – ponuka
V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere splňujúcu požiadavky kupujúceho.Reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho.

Typy reklamácií
- závady na tovare
- chybné dodávky
- vrátenie tovaru
- ostatné typy vrátenia tovaru

Žiadosť o reklamáciu
Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou, ktorú schváli predávajúci.

Odovzdanie reklamovaného tovaru
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu uvedenú na reklamačnom formulári. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva a s riadne vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.

Záručná lehota
Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 2 roky. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Informácie o týchto lehotách sú uvedené na záručných listoch predávajúceho. Záručná lehota sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu, resp. potvrdeného záručného listu výrobku.

Reklamácia tovaru v záruke
Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho späť výrobcovi. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci.

Opravy tovaru po záruke
Pozáručná reklamácia sa vybavuje za odplatu. Kupujúci bude informovaný o predpokladanej cene opravy pri príjme do servisu a  akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť čiastku za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty.

Ochrana osobných údajov
Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod BEFARE 1 s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Upozornenie
Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.  Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.
Vrátenie tovaru
Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane vyplneného reklamačného formulára tak, aby bol najneskôr do 5 pracovných dní prijatý na sklade predávajúceho, resp. v sídle predávajúceho.. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 5 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený alebo rozbalený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.
 
 
 
Platobný styk

Úhrada tovaru
- platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe faktúry. Na tovar je vystavená faktúra, ktorá je kupujúcemu po potvrdení objednávky zaslaná faxom / mailom . Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie.

Tieto podmienky sú platné od 23.5.2018