0 ks / 0.00 € Košík

Obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a určujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov súvisiace s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú. Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

Údaje spoločnosti:                        BEFARE 1 s.r.o.

Fakturačná adresa:                       Vietnamská 44, 821 04 Bratislava

Prevádzka a poštová adresa:       Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava

IČO:                                                 47 945 940
IČ DPH/DIČ:                                    SK2024147983

Bankové spojenie:                        Tatra banka

IBAN:                                              SK03 1100 0000 0029 4446 0476
č.ú:                                                  2944460476/1100

SWIFT:                                            TATRSKBX
tel.:                                                  +421 2 5363 3167

e-mail:                                             befare@befare.sk

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva určuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.
Platobné podmienky – úhrada/platba

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.
 

Objednávka

Tovar je možné objednať:

 • Prostredníctvom www stránky predávajúceho www.befare.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.
 • E-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho podľa informácií uverejnených na www stránkach predávajúceho alebo na adrese : befare@befare.sk
 • Prostredníctvom eshopu
 • Poštou

Objednávky takto vystavené sú pre objednávateľa záväzné musia obsahovať nasledujúce základné informácie:

 • Referenčné číslo objednávky kupujúceho
 • Kontaktnú osobu/firmu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu (definované pri registrácii)
 • Objednaný tovar s kódmi tovaru a počtom kusov
 • Spôsob dodania a adresu dodania
 • Spôsob platby

Dopravné náklady

Sú účtované podľa platného cenníka služieb 

Kompletná objednávka

Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je považovaná objednávka ako kompletná. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom možstve.

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho vykoná v prípade potreby predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Spôsob platby

Spôsoby platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky:

 • Priama platba hotovosťou alebo platobnou kartou v prevádzke spoločnosti BEFARE 1 s.r.o.
 • Dobierkou – platba hotovosťou pri preberaní tovaru
 • Bankovým prevodom na účet predávajúceho

Doklady (faktúra, dodací list, dobropis)

Faktúra (dodací list)

 • Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Faktúra zároveň tvorí dodací list.

Dobropis

 • Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar.
 • Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.

Telefonické informácie

Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho.

Reklamné oznámenia kupujúcemu

Predávajúci je oprávnený zaslať na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty. Takto šírená reklama sa nepovažuje za šírenie nevyžiadanej reklamy, resp. reklamy, ktorá vedie k výdajom kupujúceho alebo ho obťažuje.

Postup pri nákupe tovaru - objednávka, spracovanie objednávky, potvrdenie objednávky, zrušenie objednávky

Objednávka

Jedným z postupov definovaných v objednávke kupujúci objedná tovar u predávajúceho.

Spracovanie objednávky

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 14:00 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

Potvrdenie objednávky

Predávajúci na základe požiadaviek kupujúceho objednávku spracuje a následne potvrdí. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu nastáva až okamihom potvrdenia objednávky.

Zrušenie objednávky

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j. faxom, poštou alebo e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na penále až do výšky 25 % z finančného objemu objednávky v prípade, ak k zrušeniu dôjde neskôr než do konca pracovnej doby v deň objednania.

Dodanie tovaru a prepravné

Tovar bude doručený – dodaný kupujúcemu na základe špecifikácie objednávky, jej potvrdenia a splnenia stanovených podmienok v zmysle potvrdených požiadaviek kupujúceho osobne alebo kuriérskou spoločnosťou.

Doprava tovaru je hradená v zmysle platného cenníka predávajúceho v závislosti od objemu a váhy prepravovaného tovaru.

Dopyt – ponuka

V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere splňujúcu požiadavky kupujúceho.

Reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho.

Typy reklamácií

 • závady na tovare
 • chybné dodávky
 • vrátenie tovaru
 • ostatné typy vrátenia tovaru

Žiadosť o reklamáciu - žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou, ktorú schváli predávajúci.

Odovzdanie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu uvedenú na reklamačnom formulári. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva a s riadne vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.

Záručná lehota

Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 2 roky. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Informácie o týchto lehotách sú uvedené na záručných listoch predávajúceho. Záručná lehota sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu, resp. potvrdeného záručného listu výrobku.

Reklamácia tovaru v záruke

Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho späť výrobcovi. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci.

Opravy tovaru po záruke

Pozáručná reklamácia sa vybavuje za odplatu. Kupujúci bude informovaný o predpokladanej cene opravy pri príjme do servisu a  akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť čiastku za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty.

Ochrana osobných údajov

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod BEFARE 1 s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Upozornenie

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.  Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Vrátenie tovaru

Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane vyplneného reklamačného formulára tak, aby bol najneskôr do 5 pracovných dní prijatý na sklade predávajúceho, resp. v sídle predávajúceho.. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 5 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený alebo rozbalený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.

 

Tieto podmienky sú platné od 17.12.2020