0 ks / 0.00 € Košík

Ochrana osobných údajov

 Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov svojím podpisom na vyplnenej objednávke alebo zaslaním objednávky e-mailom, prípadne zaslaním objednávky cez webový portál – webstránka resp. e-shop.

 Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o spracovávaní osobných údajov v BEFARE 1 s.r.o.

Ochrana osobných údajov je pre BEFARE 1 s.r.o. (ďalej len „BEFARE 1“) mimoriadne dôležitá a informuje verejnosť o tom, ako spracúva získané osobné údaje, prečo ich zhromažďuje a čo to pre dotknuté osoby znamená. Z tohto dôvodu BEFARE 1 zverejňuje dokument v súlade s povinnosťami podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa účelu spracovávanie , podmienok získavania, samotného spracovania, poskytovania osobných údajov, príjemcov, prenosu osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb (fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracovávané v informačných systémoch BEFARE 1 ).

Informácia o podmienkach spracovania

Informácia jednotlivých bodoch poskytuje prehľad o tom, ako BEFARE 1  získava a spracúva osobné údaje a informuje o právach dotknutých osôb podľa nariadenia o ochrane osobných údajov, je zameraná na fyzické osoby, ktoré sú alebo budú klientmi, návštevníkmi, dodávateľmi, fyzickými osobami zastupujúcimi alebo konajúcimi v mene právnickej osoby, účastníkmi podujatí organizovanými BEFARE 1 , uchádzačmi o zamestnanie, zmluvnými partnermi alebo osobami v písomnom kontakte s BEFARE 1.

Zároveň obsahuje informácie o tom, kedy BEFARE 1  zdieľa osobné údaje s inými subjektmi (príjemcami), napríklad s poskytovateľmi služieb, dodávateľmi alebo sprostredkovateľmi.

Čo sú to osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotknutých osôb, ktoré ich identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu. Takými údajmi môže byť meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, prípadne kamerový záznam.

Prevádzkovateľ

BEFARE 1  spracováva osobné údaje vo svojich informačných systémoch ako prevádzkovateľ podľa ustanovenia čl. 4 bod 7 nariadenia o ochrane osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov BEFARE 1  dodržiava zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie údajov a minimalizácie uchovávania údajov, ako aj zásadu správnosti.

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba je zamestnanec BEFARE 1 , ktorý plní úlohy podľa nariadenia. Zodpovedná osoba zodpovie otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na adrese:

E-mail:                                befare@befare.sk

Písomne - prevádzka:        BEFARE 1 s.r.o., Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava

Písomne - sídlo:                 BEFARE 1 s.r.o., Vietnamská 44, 821 04 Bratislava

 

Na aký účel sa spracúvajú osobné údaje?

BEFARE 1  spracováva osobné údaje len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na potrebné účely, na ktoré sa spracovávajú.

Účelom spracovávania osobných údajov sú:

 • podpora predaja – marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách,
 • nákup a predaj tovaru a služieb cez internet,
 • vytvorenie propagačných materiálov,
 • príprava, uzatváranie a vykonávanie zmlúv, uplatňovanie práv a plnenie povinností BEFARE 1  z uzatvorených zmlúv,
 • evidencie a vybavovanie reklamácií,
 • vedenie účtovníctva,
 • vybavovanie sťažností a žiadostí,
 • plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom, vrátane predzmluvných vzťahov, vedenie personálnej a mzdovej agendy,
 • výberové konania na voľné pracovné miesta, absolvovanie praxe žiakov a študentov,
 • ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia,
 • získanie kontaktných údajov dotknutej osoby, ako sú meno, priezvisko, adresa, e-mail pre potreby poštového alebo telefonického styku,
 • archivácie a štatistické účely,
 • identifikácia návštevníkov BEFARE 1 .

Ďalšie účely spracovávania  osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách uzavretých medzi BEFARE 1  a dotknutou osobou, napríklad v zmluvách s autormi, v licenčných zmluvách, v kúpnych zmluvách.

BEFARE 1  môže spracovať osobné údaje aj na základe súhlasu, v tomto prípade je účel spracovania osobných údajov uvedený priamo v tomto súhlase.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté BEFARE 1  na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo v elektronickej komunikácii medzi BEFARE 1  a dotknutou osobou. Oprávnený záujem BEFARE 1  nesmie prevažovať nad záujmami dotknutej osoby, jej základnými právami a slobodami.

S kým zdieľa BEFARE 1  osobné údaje?

 • BEFARE 1  je oprávnená poveriť spracovaním osobných údajov sprostredkovateľa. Ak BEFARE 1  využíva na získavanie alebo iné spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľa, robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom podľa čl. 28 nariadenia o ochrane osobných údajov.
 • BEFARE 1  dbá na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzuje ich spoľahlivosť a má zmluvne zabezpečené pravidlá ochrany osobných údajov.
 • BEFARE 1  môže byť na základe osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje iným subjektom, napríklad orgánom dohľadu v iných krajinách, Sociálnej poisťovni, polícii.
 • Odosielanie zásielok sa v BEFARE 1  vykonáva prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

BEFARE 1  neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho sa spracúvajú osobné údaje?

 • BEFARE 1  rešpektuje zásadu minimalizácie doby uchovávania osobných údajov.
 • Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie v BEFARE 1  po skončení výberového konania likvidujú, okrem tých prípadov, keď uchádzači o zamestnanie udelili BEFARE 1  súhlas s ich úschovou na dobu 12 mesiacov.
 • BEFARE 1  uchováva kamerové záznamy z prístupných priestorov po dobu maximálne 15 dní a následne sú vymazané.

Aké sú práva dotknutej osoby?

Dotknutá osoba má

 • právo získať od BEFARE 1  informáciu o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo žiadať, aby BEFARE 1  bez zbytočného odkladu opravil osobné údaje alebo ich vymazal,
 • právo žiadať, aby BEFARE 1  obmedzil spracovávanie jej osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu jej osobných údajov z dôvodov jej konkrétnej situácie,
 • právo na prenosnosť údajov, ak BEFARE 1  spracováva jej údaje na základe zmluvy alebo súhlasu.

Právo odvolať súhlas

Ak BEFARE 1  spracováva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si dotknutá osoba uplatnila niektoré alebo všetky svoje práva na ochranu údajov a stále má pocit, že jej obavy zo spracovávanie  osobných údajov neboli dostatočne riešené, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Informácia o povinnosti poskytnúť osobné údaje

Ak BEFARE 1  spracováva osobné údaje na základe osobitného zákona, je povinnosťou osobné údaje poskytnúť. Ak sú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dotknutá osoba je zmluvnou stranou, BEFARE 1  môže osobné údaje spracovávať aj bez jej súhlasu. Odmietnutie poskytnúť osobné údaje môže mať za následok, že BEFARE 1  odmietne zmluvu uzavrieť. Rovnako BEFARE 1  môže odmietnuť prešetriť podanie na základe osobitných zákonov, ak si osoba nesplní zákonnú povinnosť a svoje osobné údaje na tento účel neposkytne.

Automatické rozhodovanie vrátane profilovania

BEFARE 1  nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia o súboroch cookies a ich používanie

Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu "trvanlivosti" – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.

Aké cookies používame

Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Do tejto kategórie zaraďujeme aj cookies, vďaka ktorým pre vás uchováme obsah košíka aj bez toho, aby ste boli prihlásení.

Analytické cookies – tento druh súborov cookies slúži na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli prispôsobovať tak, aby bola pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti webových stránok.

Pri týchto cookies využívame riešenie tretej strany:
 
Google Analytics

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Môžem ukladaniu súborov cookies do môjho zariadenia nejako zabrániť?

Nastavením prehliadača -

Hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste odmietli používanie cookies, alebo ich vymazali. Najjednoduchší sposôb je pred návštevou našich stránok vo svojom prehliadači spustiť funkciu Súkromné prehliadanie. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

 

V Bratislave, 27.05.2018