0 ks / 0.00 € Košík

Reklamačný poriadok

 • záručná lehota na výrobky je uvedená v záručnom liste, na pokladnice je 24 mesiacov,
 • ak sa vyskytne počas záručnej doby závada spôsobená výrobnou chybou alebo vadou materiálu, bude bezplatne odstránená,
 • pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť platný záručný list a doklad o kúpe
 • Reklamačný poriadok sa riadi Zmluvnými podmienkami opravy

 

Záručný list musí obsahovať

 • typ výrobku,
 • výrobné číslo,
 • potvrdenie predaja (dátum predaja, pečiatka, podpis a adresa predajcu)

 

Záruka stráca platnosť ak

 • bol záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený,
 • bol zmenený typ výrobku alebo výrobné číslo na zariadení
 • neprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • nebol dodržaný správny spôsob používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
 • bol zistený neodborný alebo neoprávnený zásah na zariadení
 • mechanické poškodenie zariadenia bolo spôsobené užívateľom
 • závada bola spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia
 • závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)
 • bolo zariadenie pripojené na iné, než predpísané sieťové zariadenia